کمپین تبلیغاتی

advertisement

کمپین تبلیغاتی عبارت از فعالیت‌های تبلیغاتی چند جانبه برنامه‌ریزی شده، مداوم و مرتبط با یکدیگر، با«هدف» مشخص و برای «مخاطب» مشخص است.
یک کمپین تبلیغات هدایت شده باید:
1- اهداف تبلیغات را به وضوح بیان کند.
2- بگوید که چه پیامی با چه مخاطبی و در چه دوره‌ای از زمان و با چه بودجه‌ای و به منظور چه ارتباطی فرستاده می‌شود.
3- همه عناصر متشکله برنامه تبلیغات و ارتقا فروش (تبلیغات در رسانه‌ها، تبلیغات در محل فروش، ترویج فروش، بازاریابی مکاتبه‌ای مستقیم، حمایت مالی، روابط عمومی …) را جزیی از برنامه منسجم بازاریابی و آنها را بصورت موازی و همزمان بکار بگیرد.
4- بودجه مناسب برای اجرای آن را مشخص نموده باشد
5- زمان اجرای آن را معین نماید.
6- در همه مراحل نحوه ارایه برنامه را از دیدگاه مخاطبین ارزیابی کند.

هدف یک کمپین تبلیغاتی
مسئولیت اصلی تعیین هدف(اهداف) یک کمپین تبلیغاتی با صاحب کالاست ولی مشاوره با شرکت تبلیغاتی در این مرحله بسیار مفید است. مهم‌ترین اهداف یک کمپین می‌تواند یکی از موارد زیر باشد.
کسب سهم بازار
حفظ و گسترش سهم بازار
تداوم حضور و یادآوری
معرفی الگوهای مصرف و عادات جدید
ساختن یک جایگاه متفاوت

فهرست